DIFF Årsmöte

DIFF – Ingenjörerna i Finland  kallar till årsmöte på resturang Tekniskas Salar (Klubbsalen) tisdagen den 9 april klockan 17.30.

Det är även möjligt att delta på mötet från vårt kansli i Vasa samt vid behov från Åbo eller Mariehamn. Vänligen kontakta kansliet om du vill delta på distans.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
5. Godkännande av föredragningslistan
6. DIFF:s verksamhetsberättelse och bokslut, revisorns och verksamhetsgranskarens berättelser. Se bilagor
7. Beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga
8. Styrelsens förslag för disponerande av bokföringsårets resultat
9. Upplösning av fonder
Styrelsen förslår att de fria fonderna – Mattssons fond, Jubileumsfonden, Åbo fonden och Österbottniska fonden – upplöses och att kapitalet överförs till det fria egna kapitalet för att användas enligt syfte.
10. Presentation av kansliets personal
11. Anmälningsärenden
Avlidna
Utträdda
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande

Valmötesmaterialet läggs upp på hemsidan närmare mötet samt distribueras på plats.

Förhandsanmälan är inte obligatorisk men önskvärd för matserveringen.

Välkommen med!

Lista över redan anmälda