Extra avdelningsmöte för Ingenjörerna i Finland r.f. Österbottniska avdelning

KALLELSE TILL EXTRA AVDELNINGSMÖTE 2021

Ingenjörerna i Finland r.f. Österbottniska avdelning

Plats: Distansmöte, torsdag, 20 maj 2021, klockan 17:00
Deltagare: Medlem i Ingenjörerna i Finland r.f. Österbottniska avdelning kan anmäla sitt deltagande

Deltagande: Länk till mötet sänds till anmälda via e-post.


FÖREDRAGNINGSLISTA:
1. Öppnande av mötet
2. Val av mötesordförande och -sekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
5. Godkännande av mötets föredragningslista
6. Ändring av stadgar för Österbottniska avdelning – andra behandlingen
7. Övriga ärenden
8. Mötet avslutas

Similar events

09.10.2021

Humorgruppen KAJ – Botnia Paradise musikal