Om samarbetsförhandlingar

Samarbetsförhandlingar när användningen av arbetskraft minskar

När arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till minskning av arbetskraften,
dvs. uppsägningar, permitteringar eller överföringar av anställningar på deltid av
ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, bestämmer lagen att
förhandlingsskyldighet föreligger.

Arbetsgivarens skriftliga framställning om inledande av samarbetsförhandlingar:

• En framställning om inledande av samarbetsförhandlingar och vidtagande av
sysselsättningsåtgärder ska göras senast fem dagar innan förhandlingarna
inleds.
• Av framställningen ska framgå tiden och platsen för inledandet av
förhandlingarna samt ett förslag i huvuddrag till de ärenden som ska
behandlas vid förhandlingarna.

Parter i samarbetsförhandlingarna och arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

• Arbetskraftsminskningarna behandlas mellan arbetsgivaren och företrädarna
för personalgruppen eller personalgrupperna eller på ett gemensamt möte.
• Uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid som gäller en
eller flera enskilda arbetstagare kan behandlas mellan arbetstagaren eller
arbetstagarna och arbetsgivaren. Arbetstagaren har rätt att kräva att
förhandlingar om ett ärende som gäller honom eller henne också ska föras
mellan hans eller hennes företrädare och arbetsgivaren.

När arbetsgivaren överväger uppsägning, permittering för mer än 90 dagar eller
överföring till anställning på deltid som gäller minst tio arbetstagare, ska
arbetsgivaren lämna företrädarna för de berörda arbetstagarna skriftligen de
uppgifter han förfogar över:

1. Grunderna för de planerade åtgärderna
2. En preliminär uppskattning av antalet uppsägningar, permitteringar och
överföringar till anställning på deltid
3. En utredning om de principer som används för att bestämma vilka
arbetstagare som sägs upp, permitteras och överförs till anställning på deltid,
samt
4. En bedömning av den tid inom vilken uppsägningarna, permitteringarna eller
överföringarna till anställning på deltid verkställs.

De uppgifter som ska lämnas företrädarna för personalgrupperna bifogas
förhandlingsframställningen. Uppgifter som arbetsgivaren får efter
förhandlingsframställningen kan lämnas senast vid den förhandling som inleder
samarbetsförhandlingarna.

Om arbetsgivaren överväger uppsägning, permittering eller överföring till anställning
på deltid som gäller färre än tio arbetstagare eller permittering av minst tio
arbetstagare för kortare tid än 90 dagar, kan arbetsgivaren lämna uppgifterna till de
berörda arbetstagarna eller deras företrädare. Arbetsgivaren ska lämna uppgifterna
skriftligen på begäran av arbetstagaren eller företrädaren för personalgruppen.

Meddelande till arbets- och näringsbyrån

När arbetsgivaren för samarbetsförhandlingar föreslår åtgärder som kan leda till
uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid, ska
förhandlingsframställningen eller de uppgifter som framgår av framställningen också
lämnas in till arbets- och näringsbyrån senast när samarbetsförhandlingarna inleds.

Handlingsplan och handlingsprinciper

Efter att ha gjort en förhandlingsframställning beträffande sin avsikt att säga upp
minst tio arbetstagare av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, ska
arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds lämna företrädarna för
personalgrupperna ett förslag till en sysselsättningsfrämjande handlingsplan. Vid
beredningen av planen ska arbetsgivaren utan dröjsmål tillsammans med
arbetskraftsmyndigheterna utreda den offentliga arbetskraftsservice som främjar
möjligheterna att få arbete.

I handlingsplanen ska ingå

• Den planerade tidtabellen för samarbetsförhandlingarna
• Förfarandet vid förhandlingarna
• De planerade handlingsprinciper som under uppsägningstiden kommer att
iakttas vid användningen av tjänster enligt lagen om offentlig
arbetskraftsservice samt vid främjande av de arbetssökandes sysselsättningsoch
utbildningsmöjligheter.
Om de uppsägningar som övervägs av arbetsgivaren gäller färre än tio
arbetstagare, ska arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds föreslå
handlingsprinciper dels för att under uppsägningstiden stödja arbetstagarna i att på
eget initiativ söka sig till annat arbete eller utbildning, dels för stödjande av
arbetstagarnas sysselsättning genom arbetskraftsservice.
Om arbetstagarens rätt till sysselsättningsledighet under uppsägningstiden finns
bestämmelser i 7 kap. 12 § i arbetsavtalslagen.

Vid förhandlingarna ska behandlas:

• Grunder och verkningar
• Handlingsprinciper eller handlingsplan för att främja sysselsättningen
• Alternativen för att begränsa den krets av personer som är föremål för
minskningen
• Lindring av följderna av minskningen för arbetstagarna
Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska orsaker eller
produktionsorsaker, görs vid samarbetsförhandlingarna nödvändiga ändringar i
personalplanen och utbildningsmålen.

Förhandlingstider

Om de uppsägningar, permitteringar eller överföringar till anställning på deltid som
övervägs gäller färre än tio arbetstagare eller om permitteringar som varar högst 90
dagar gäller minst tio arbetstagare, anses arbetsgivaren ha fullgjort sin
förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts under en tidsperiod om 14 dagar
från det att de inleddes, om inte något annat avtalas vid samarbetsförhandlingarna.

Om de uppsägningar, permitteringar på över 90 dagar eller överföringar till
anställning på deltid som övervägs gäller minst tio arbetstagare, anses
arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts under
en tidsperiod om minst sex veckor från det att de inleddes, om inte något annat
avtalas vid samarbetsförhandlingarna. Förhandlingsperioden är dock 14 dagar i
företag som regelbundet har minst 20 men färre än 30 arbetstagare anställda i
arbetsavtalsförhållande.
När ett företag är föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering är
förhandlingstiden 14 dagar från det att förhandlingarna inleddes.

Arbetsgivarens utredning

Efter att ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet ska arbetsgivaren inom en rimlig tid för
företrädarna för personalgrupperna presentera en allmän utredning om de beslut
som övervägs på grundval av samarbetsförhandlingarna. Av utredningen ska
framgå, beroende på vilka ärenden som det förhandlats om, åtminstone antalet
personer som ska sägas upp, permitteras och överföras till anställning på deltid enligt
personalgrupp, permitteringarnas längd samt inom vilken tid arbetsgivaren ämnar
verkställa sitt beslut om minskning av användningen av arbetskraft.

På begäran av en företrädare för en personalgrupp ska arbetsgivaren presentera
utredningen för de arbetstagare som hör till den berörda personalgruppen till den del
utredningen berör dem gemensamt.

Anteckning om samarbetsförhandlingar

Arbetsgivaren ska på begäran se till att det över samarbetsförhandlingarna upprättas
protokoll, av vilka framgår åtminstone tidpunkterna för förhandlingarna, deltagarna
samt resultaten av förhandlingarna eller deltagarnas avvikande meningar.
Alla företrädare för arbetsgivaren och personalgrupperna som varit närvarande vid
förhandlingarna justerar protokollet och bestyrker det med sin underskrift, om det inte
vid samarbetsförhandlingarna avtalas något annat i fråga om justering och
bestyrkande av protokollet.

 

Nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse