Trygghet i arbetslivet

Vi vill att din karriär skall vara tryggad oberoende av vad som händer. Utnyttja arbetstrygghetstjänsterna vi erbjuder dig som medlem.

Rådgivning

DIFF är aktiv i samhället för att bevaka sina medlemmars intressen. Via Akava har DIFF möjligheten att påverka bl.a. arbetslagstiftning, näringslivs- och utbildningspolitik.
Intressebevakningen för högutbildade inom den privata sektorn sköts av De högre tjänstemännen YTN r.f.

Här kan du kolla några arbetslivsguider och kollektivavtal

Vi erbjuder alla medlemmar allmän rådgivning i arbetsrelaterade frågor. Tveka inte att ta kontakt om du t.ex. funderar över frågor kring semestrar, arbetslöshetskassan eller jobba utomlands. Har du arbetstrygghetstjänsterna inkluderade i ditt DIFF medlemskap har du även tillgång till juridisk rådgivning, karriärservice och en ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Om du är osäker på om ditt medlemskap innehåller arbetstrygghetstjänster kan du se hurudant medlemskap du har på din medlemsavgiftsfaktura eller kontakta vårt kansli.

Lönerekommendationer och lönestatistik

Tillsammans med Insinööriliitto IL upprätthåller DIFF en löneräknare som beräknar lönenivån för ingenjörer inom olika branscher, olika regioner och med beaktande av tjänsteställning. Lönerekommendationerna baserar sig på resultaten i den arbetsmarknadsundersökning som DIFF gör tillsammans med IL årligen.

OBS! Räknaren är en tjänst som endast är för DIFF medlemmar. Med löneräknaren kan du undersöka hur din nuvarande lön förhåller sig till den allmänna lönenivån på din bransch. Löneräknaren och lönestatistiken finns bakom inloggning.

Statistik och rekommendationer för studerande hittar du här (Scrolla ner till praktiklönerekommendationer).

Personlig lönerådgivning

Som DIFF medlem har du tillgång till personlig lönerådgivning via Insinööriliitto. Rådgivningen hjälper dig att ställa din lön i proportion till ingenjörernas allmänna lönenivå och på så sätt motivera en löneförhöjning hos arbetsgivaren. Rådgivningen är avgiftsfri och kan ordnas på distans. Du får tillgång till den personliga lönerådgivningen genom att kontakta ILs kundservice.

Lönerådgivningen är tillgänglig för såväl ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som
studerandemedlemmar. För tillfället finns tjänsten endast på finska.

Arbetsplatsbörs

I arbetsplatsbörsen hittar du lediga arbetsplatser för ingenjörer, både för sommarjobb och för ordinarie anställningar. Arbetsgivare som är intresserade att annonsera i arbetsplatsbörsen eller via andra kanaler kan kontakta kansliet.
Arbetsplatsbörsen upprätthålls i samarbete med Insinööriliitto.

Se de lediga tjänsterna i arbetsplatsbörsen (kräver inloggning).

Arbetstrygghetstjänster

Arbetslöshetskassan

Om du till exempel blir arbetslös eller permitterad kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från KOKO-kassan. Läs mera

Karriärservice

Sedan hösten 2017 erbjuds DIFFs medlemmar karriärservice på svenska via Resurscentret Föregångarna och på finska via Insinööriliitto. Du kan vända dig till karriärservicen för att få råd och handledning i frågor som berör karriärutveckling och jobbsökning. Du kan använda dig av tjänsterna oberoende om du är i ett arbetsförhållande, arbetslös eller studerande. Resurscentret Föregångarna har sitt kontor i Vasa och Insinööriliitto i Helsingfors, men båda ger rådgivning i hela landet också per telefon och epost.

Bland tjänsterna som erbjuds finns till exempel följande:

  • Personlig resurskartläggning
  • Utbildningsscreening
  • Karriärplanering
  • Moderna jobbsökningsverktyg
  • Träning för företagsverksamhet
  • Kompetensutveckling
  • CV-handledning
  • Ekonomisk handledning

Tillsammans med en handledare går ni igenom din situation och vilka slags tjänster som du har behov av.

 

Insinööriliitto
Banvaktsgatan 2A
00520 Helsingfors
asiakaspalvelu@ilry.fi
tfn 020 1 801 801
(vardagar: kl.9-16:00)

Föregångarna
Handelsesplanaden 12 B 15 (4:e våningen)
65100 Vasa
Välkommen till Föregångarna – Folkhälsan (folkhalsan.fi)
petra.bengs@folkhalsan.fi
tfn 050 9131133

Jurister och ombudsmän

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster

Våra kunniga jurister hjälper i konfliktfall i arbetsrelaterade ärenden, och svarar på dina frågor om kollektivavtal, arbetsavtal, lönefrågor eller liknande.

Anställningsrådgivning  innehåller personlig rådgivning gällande arbets- och tjänsteanställning
samt branschens kollektivavtal. Rådgivningen innehåller också råd gällande arbetsavtal samt andra
överenskommelser som gäller anställningen.

De juridiska tjänsterna omfattar juridisk rådgivning, medlingsrådgivning och vid behov även rättshjälp i domstolsärenden som hänför sig till den försäkrades yrke, befattning eller tjänst.

Om det finns en förtroendeman på arbetsplatsen skall man vid ärenden gällande arbetsförhållandet i första hand kontakta hen. Om förtroendeman saknas eller ärendet inte kan lösas med hjälp av förtroendemannen, kontakta DIFFs kansli för de juridiska tjänsterna.

Vi strävar alltid tillsammans med juristerna att lösa konfliktsituationer genom förhandlingar och avtal med arbetsgivaren. Om förhandlingarna inte ger önskat resultat sköter Insinööriliittos jurister domstolsärendet.

Rättshjälpen är avgiftsfri och ekonomiskt riskfri för medlemmen i de rättstvister som juristerna driver. DIFF betalar medlemmens rättegångskostnader utan självrisk eller kostnadstak, även om ärendet går vidare från tingsrätten till högre instans. Förbundet ersätter även motpartens rättegångskostnader i fall som förloras.

Beslut om att ta ett fall till rätten fattas av DIFF på rekommendation av Insinööriliittos ledande jurist. En förutsättning för rättshjälpen är att medlemskapet varit i kraft minst tre månader före händelsen som leder till att rättshjälp söks och att medlemsavgiften till förbundet har erlagts. För att ett ärende skall drivas bör det ha ett betydande intresse samtidigt som en rimlig lösning inte kunnat nås via förhandlingar. Medlemmens yrkande skall baseras på Finlands lag eller avtal och kunna bevisas. Rättsprocessen skall kunna skötas i Finland och de utredningar som medlemmen presenterar skall visa att hen sannolikt inte har behandlats i enlighet med gällande lagar och avtal.

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster är tillgängliga för såväl ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som studerandemedlemmar.

Om du behöver rådgivning i arbetsrelaterade frågor, kan du kontakta DIFFs kansli per e-post kansli@diff.fi eller telefon 040 585 0972.


Arbetskonflikter

Som ordinarie medlem i DIFF med arbetstrygghetstjänster har du också rätt att anlita Insinööriliittos jurister och ombudsmän i fall av arbetskonflikter. Kontakta juristerna på tfn 020 1 801 801 (telefontid vardagar: kl. 9-16), eller e-post: asiakaspalvelu(a)ilry.fi.

Juristerna betjänar på finska, svenska och engelska.

Ansvarsförsäkring

Du är försäkrad i ditt yrke via DIFF. Som ordinarie medlem har du en ansvarsförsäkring. Den gäller i Norden och ersätter skador kopplade till ditt yrke, din befattning eller tjänst. Ansvarsförsäkringen har en självrisk på 100 euro. Försäkringsbeloppet är 100 000 euro per försäkringsskada och försäkringen ger skydd för skadeståndsskyldighet för person- eller sakskada, som förorsakats annan vid utövande av verksamhet som hör till yrke, befattning eller tjänst.

Medlem som behöver utnyttja försäkringen ska utan dröjsmål kontakta DIFFs kansli 040 585 0972 eller epost kansli(a)diff.fi

Arbetslös eller permitterad?

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen då du är utan arbete eller är permitterad. Du anses vara arbetslös först från och med den dag du anmäler dig som arbetssökande. Dagpenning kan enbart betalas ut och självrisktiden börja löpa när den som är utan arbete är anmäld som arbetssökande.

Är du medlem i Kassan för det högt utbildade KOKO (tidigare IAET) skall ansökan om dagpenning inlämnas inom 3 månader från det datum du vill att ersättningen skall betalas ut. Ansökan skall göras i efterskott i perioder på en månad eller 4 veckor. Den första ansökan kan ändå skickas efter 2 veckor, på så sätt påskyndas behandlingen. Ansökan skall göras även för självrisktiden som motsvarar 5 hela arbetsdagar. Mer information om hur du ansöker om dagpenning från kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan förutsätter att du uppfyller såväl medlemsvillkoret som arbetsvillkoret. Medlemsvillkoret är att du varit medlem i arbetslöshetskassan under minst 26 veckor. Vid byte av kassa räknas det gamla medlemskapet tillgodo förutsatt att bytet mellan kassorna sker inom 1 månad. Arbetsvillkoret måste ha uppfyllts under minst 26 veckor under en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden räknas bakåt från det datum då du anmälde dig som arbetslös hos arbets- och näringsbyrån. Arbetsvillkoret uppfylls under de veckor som arbetstiden varit minst 18 timmar, arbetet har utförts som anställd samt arbetet är försäkrat och lönen för heltidsarbete är minst enligt kollektivavtal.

Ifall du inte är medlem i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om grunddagpenning från FPA. Fyll i ansökan från den första dagen av arbetslöshet men sänd in den först då självrisktiden har löpt ut. Mer information om hur du ansöker om grunddagpenning från FPA.

DIFF hjälper dig

Att bli arbetslös eller permitterad kan vara tungt både ekonomiskt och psykiskt. Den ekonomiska biten underlättas av ett medlemskap i arbetslöshetskassan. Även om ansökningar om dagpenning skall riktas direkt till arbetslöshetskassan eller FPA hjälper personalen på DIFF naturligtvis till ifall det finns frågor.  När du loggar in i medlemsportalen har du tillgång till en arbetsplatsbörs med lediga jobb.

Som medlem med arbetstrygghetstjänster får man som tilläggstjänst juridisk rådgivning ifall det finns oklarheter kring uppsägningen och karriärtjänsten ger hjälp vid arbetssökningen.

Om du är arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla) kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos DIFF.

Alla tjänster

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss