Om DIFF

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf, grundades år 1936 och omfattar idag omkring 3300 medlemmar, varav ca 900 är ingenjörsstuderande. DIFF är en självständig och partipolitiskt obunden organisation, som är medlem i centralorganisationen Akava och dess enda svenskspråkiga medlemsorganisation.

DIFF är fackförbundet för dig som är svenskspråkig ingenjör eller ingenjörsstuderande i Finland. Vi erbjuder stöd och råd i karriärens olika skeden, ett brett kontaktnätverk och professionell utveckling. Som medlem får du också ta del av evenemang och fina förmåner. Välkommen till DIFF!

Vi vill göra Din vardag lite lättare

Tillsammans med Insinööriliitto IL och Akava jobbar vi med intressebevakning. Vi ger ut publikationer och samarbetar med andra ingenjörsorganisationer såsom Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, samt med nordiska och europeiska ingenjörsorganisationer. DIFF och TFiF ordnar många gemensamma evenemang och har bland annat ett gemensamt mentorsprogram för sina medlemmar.

 

Dokument till valmötet

DIFF Stadgar

DIFF:s dataskyddsbeskrivningar

DIFF kostnadsersättningsblankett

Nätfaktureringsuppgifter

Vi som jobbar på DIFF

Jonas Solvin

Studerandeombud på Novia i Vasa

Ansvarar för studerandeverksamheten på Novia i Vasa

+358 45 110 4548

Christoffer Herala

Studerandeombud på Arcada

Ansvarig för studerandeverksamheten på Arcada

+358 400 143 904

Elin Kyttälä

Studerandeombud på Novia i Ekenäs

Ansvarar för studerandeverksamheten på Novia i Ekenäs

0505777122

Antonia Grahne-Zach

Studerandekoordinator

Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna.

+358 40 861 8026

Sabina Sjölund

Organisations-koordinator

Sabina ansvarar för marknadsföring och kommunikation. Sabina är även KOKO-ombud för DIFF.

+358 40 704 5299

Viktor Kock

Tf Verksamhetsledare

Viktor är tf. verksamhetsledare för DIFF och ansvarar för intressebevakningen.

+358 40 051 3883

Hanna Wassholm

Föräldraledig

Föräldraledig

Christoffer Herala

Studerandeombud på Arcada

Ansvarig för studerandeverksamheten på Arcada

+358 400 143 904

Antonia Grahne-Zach

Studerandekoordinator

Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna.

+358 40 861 8026

Sabina Sjölund

Organisations-koordinator

Sabina ansvarar för marknadsföring och kommunikation. Sabina är även KOKO-ombud för DIFF.

+358 40 704 5299

Hanna Wassholm

Föräldraledig

Föräldraledig

Jonas Solvin

Studerandeombud på Novia i Vasa

Ansvarar för studerandeverksamheten på Novia i Vasa

+358 45 110 4548

Viktor Kock

Tf Verksamhetsledare

Viktor är tf. verksamhetsledare för DIFF och ansvarar för intressebevakningen.

+358 40 051 3883

Partners

Studerandeorganisationer

Avdelningar, utskott och intressegrupper

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som består av alla vid mötet närvarande röstberättigade förbundsmedlemmar. Förbundsmötet sammankallas två gånger per år: i mars eller april till årsmöte och i november eller december till valmöte. Årsmötet behandlar verksamhetsberättelse och bokslut. Valmötet väljer styrelse och fastställer verksamhetsplan och budget.

Förbundets Styrelse leder den löpande verksamheten, och står för officiella ställningstaganden samt representation utanför förbundet. Styrelsen är underställd förbundsmötet.

Styrelsen har ett antal utskott med olika ansvarsområden. Utskotten är underställda styrelsen. Beroende på aktuella projekt tillsätter styrelsen speciella utskott och arbetsgrupper.

 

Valkommittén
För att förbereda de val som stadgeenligt skall förrättas på valmötet tillsätts årligen en valkommitté bestående av fyra ledamöter. Förbundets styrelse utser valkommitténs ordförande, de fyra övriga medlemmarna utses av valmötet.

Valkommittén har i uppgift att inför valmötet till styrelsen sammanställa en kandidatlista bestående av personer som förklarat sig villiga att emotta kandidatur. I Medlemskatalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Valkommittén år 2020

Ordförande
Ing. Simon Lintu

Medlemmar
Ing. Johan Storvist
Ing. Henrik Hellbom

Revisorer
DIFF – Ingenjörerna i Finlands verksamhetsgranskare, revisorer och suppleanter år 2020.

Verksamhetsgranskare
Ing. Nina Norrman (suppleant Ing. Siru Lönnqvist)

CGR-revisor PricewaterhouseCoopers
Sauli Salmi (suppleant Revisorsamfund PricewaterhouseCoopers)

Inom DIFF verkar regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region, fackavdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch och specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare.

DIFFs medlemmar (också studerande) kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna.

Avdelningarna väljer sina egna styrelser för ett år i taget. Avdelningarnas styrelser rapporterar till DIFFs (och TFiFs) styrelse. DIFF har gemensamma fackavdelningar tillsammans med Tekniska Föreningen i Finland r.f., TFiF.

Avdelningarnas verksamhet består av programkvällar, bastukvällar, exkursioner m.m. Alla program som arrangeras är öppna för alla medlemmar i DIFF och TFiF, också för studerande.

Regionala avdelningar

Åboavdelningen
Åboavdelningen grundades 1939 för i första hand alla som bor och arbetar i Åboland. Avdelningens programverksamhet är socialt inriktad i form av bland annat kurser, företagsbesök, motionssport samt program för hela familjen. Åboavdelningen samarbetar bland annat med TFiFs Åboavdelning.

Österbotten
Avdelningen i Österbotten grundades i november 1980 för ”ingenjörer utexaminerade från Vasa tekniska läroanstalt och bosatta i Österbotten”. Numera har vi en aktiv styrelse, ett brett utbud av evenemang och eget kansli i Vasa. Ingenjörerna kommer i första hand från Yrkeshögskolan Novia.

Åland
Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFFs och TFiFs medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen.

Nyland 
Nylandsavdelningen är den yngsta av avdelningarna och grundades på hösten 2020. Nylandsavdelningen är i första hand avsedd för medlemmar som bor och/eller jobbar i Nyland. Nylandsavdelningen arrangerar självständigt och tillsammans med Tfif evenemang, kurser och exkursioner.

 

DIFFs och TFiFs gemensamma avdelningar

Avdelningen för byggnadsteknik (B)
Till avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) kan alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för byggnadsteknik ordnar ett flertal program i anslutning till byggbranschen varje år. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för byggnadsteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Avdelningen för energiteknik (ET)
Till avdelningen för energiteknik (kallas ofta ”avdelning ET”) kan alla som studerat energiteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för energiteknik ordnar program i anslutning till energibranschen. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för energiteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Quintec
Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Quintec väljer varje år inom sig en styrelse.

Avdelningarnas styrelser

Inom DIFF – Ingenjörerna i Finland verkar sammanlagt åtta utskott. Av dessa är tre DIFFs egna och fem gemensamma med Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF).

Medlemmarna i utskotten utses av DIFFs (och TFiFs) styrelse för ett år. Utskotten är underställda DIFFs (och TFiFs) styrelse.

DIFFs egna utskott

Arbetsutskott (AU)
Medlemmar i arbetsutskottet är förbundets styrelseordförande, bägge vice ordförande samt ytterligare en medlem. Förbundets verksamhetsledare är sekreterare i utskottet. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda styrelsemötena.

Ekonomiutskottet (EU)
Ekonomiutskottets uppgift är att övervaka förbundets finanser.

Förtjänstteckenutskottet
Förtjänstteckenutskottet förbereder och gör förslag för vilka medlemmar som ska tilldelas förtjänsttecken.

DIFFs och TFiFs gemensamma utskott

Programutskottet
TFiFs och DIFFs gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser. Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, olika sport- och kulturevenemang och annat.

Seniorutskottet
Seniorerna består av pensionärer inom DIFF och TFiF. Efter pensionering är det fritt för alla medlemmar i DIFF och TFiF att ansluta sig till seniorerna. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar. Seniorerna styrelse väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

Kompetensutskottet
DIFFs och TFiFs kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiFs och DIFFs styrelser.

Etik- och miljöutskottet
DIFFs och TFiFs etikutskott handhar etiska frågor som gäller ingenjörers och arkitekters yrkesutövning. Etikutskottet arrangerar etiska programaftnar och seminarier. Etikutskottet utses för ett år i taget och är underställt föreningarnas styrelser.

De yngres råd (DYR)

Målsättningen för utskottet är att få så många studeranden och nyutexaminerade som möjligt intresserade av DIFF samt att organisera serviceutbud och programverksamhet inriktat åt denna målgrupp.

Utskottens styrelser

Som medlem i DIFF kan du grunda en intressegrupp ifall det finns ett ämne eller ett område du är intresserad av men som du inte riktigt hittar ett hem för inom de olika avdelningarna eller utskotten. Kontakta kansliet för att bolla frågor och få hjälp. Nuvarande intressegrupper är alla gemensamma för DIFF och TFIF.

Intressegruppen för Arbetssökande
Sommaren 2016 grundades Intressegruppen för arbetssökande. Gruppen har samarbetat med TEK och KOKO-kassan för att stöda och informera medlemmar i jobbsökningsprocessen.

Intressegruppen för teknikhistoria
Gruppen har under de senaste åren koncentrerat sin verksamhet till att sammanställa böckerna Finlandssvenska tekniker, band 4 och 5, som behandlar kända finlandssvenska tekniska gestalter under 1900-talet. Böckerna är en fortsättning på banden 1-3 som skrevs av Jonatan Reuter under 1900-talet och behandlade finlandssvenska tekniska gestalter under 1800-talet.

Intressegruppen för miljö
Intressegruppen ordnar diskussioner och exkursioner med olika miljöteman.

Intressegruppen för teknisk svenska
Tyngdpunkten i intressegruppens verksamhet utgörs av att premiera examensarbeten inom teknik på universitets- och högskolenivå som är skrivna på god svenska. Premieringen sker i form av stipendier. Gruppen har även för avsikt att bistå Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

Intressegruppen för ledarskap
Intressegruppen erbjuder medlemmarna möjlighet att träffa andra i samma ställning. Intressegruppen ordnar också i samarbete med TFiFs ungdomsutskott mentorering avsedd för medlemmar som nyligen börjat sin karriär.

Teatervännerna
Intressegruppen teatervännerna är för dem som är intresserade av teater och musik i Helsingfors i TFiF/DIFF sällskap.

Aktiva inom intressegrupperna

Kontakta oss

Via formuläret kan du ställa frågor till DIFF kansli. Observera att detta inte är en skyddad kanal – skicka därför inte känslig information (som t.ex. personbeteckning) här via.
DIFF kansli Böle Vasa kansli Orfeus lounge

Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors

Tel. 040 585 0972
E-post: kansli@diff.fi / studerande@diff.fi

Besöksadressen är Klockbron 7

Fo-nummer: 0221172-5

Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Rum 314.4

Öppet enligt överenskommelse

Tel: 040 585 0972

E-mail: kansli@diff.fi / studerande@diff.fi

Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors

Besöksadress: Eriksgatan 2, Helsingfors

Tfn. 040 577 1941

E-post: orfeus@tfif.fi

Axplock

1936

Förbundet grundas i Helsingfors

1938

Åboavdelningen grundades

1980

Österbottniska avdelningen grundades

2016

Vi öppnar ett kansli i Vasa

2016

Bryggan på Åland startat sin verksamhet

2017

Vi investerar i studerandbostäder på Kaptensgatan i Vasa

2020

Nylandsavdelningen grundas