Om DIFF

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf, grundades år 1936 och omfattar idag omkring 3500 medlemmar, varav ca 1200 är ingenjörsstuderande. DIFF är en självständig och partipolitiskt obunden organisation, som är medlem i centralorganisationen Akava och dess enda svenskspråkiga medlemsorganisation.

DIFF är fackförbundet för dig som är svenskspråkig ingenjör eller ingenjörsstuderande i Finland. Vi erbjuder stöd och råd i karriärens olika skeden, ett brett kontaktnätverk och professionell utveckling. Som medlem får du också ta del av evenemang och fina förmåner. Välkommen till DIFF!

Vi vill göra Din vardag lite lättare

Tillsammans med Insinööriliitto IL och Akava jobbar vi med intressebevakning. Vi ger ut publikationer och samarbetar med andra ingenjörsorganisationer såsom Tekniska Föreningen i Finland TFiF, samt med Engineers FinlandANE – Association of Nordic Engineers och europeiska ingenjörsorganisationer. DIFF och TFiF ordnar många gemensamma evenemang och har bland annat ett gemensamt mentorsprogram för sina medlemmar. DIFF är medlem i Förbundsarenan sedan år 2019.

Öppethållninsgtider

Dokument till förbundsmötet

DIFF Stadgar

DIFFs dataskyddsbeskrivningar

DIFF kostnadsersättningsblankett

Nätfaktureringsuppgifter

Vi som jobbar på DIFF

Michaela Luoto

Studerandeombud | Novia Raseborg

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia, Raseborg

+358 45 195 6099

Viktor Kock

Verksamhetsledare

Viktor är verksamhetsledare för DIFF och ansvarar för intressebevakningen.

+358 40 051 3883

Sabina Sjölund

Föräldraledig

Sabina ansvarar för marknadsföring och kommunikation.

Lucas Liljeberg

Studerandeombud | Högskolan på Åland

DIFF studerandeombud på Högskolan på Åland

+358 45 73635516

Kim Engblom

Studerandeombud | Arcada

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Arcada.

+358 45 73428669

Kasper Egger

Studerandeombud | Novia Vasa

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

+358 45 341 6090

Kevin Enegren

Studerandeombud | Novia Vasa

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

+358 44 320 1670

Janice Mattlar

Kommunikationsansvarig

Janice ansvarar för DIFFs marknadsföring och kommunikation. Hon administrerar även evenemangen och andra medlemsärenden.

+358407045299

Antonia Grahne-Zach

Studerandeansvarig

Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna.

+358 40 861 8026

Hanna Wassholm

Organisationsansvarig

Hanna ansvarar för utveckling av medlemstjänster. Hanna är även KOKO-ombud för DIFF.

+358403526116

Robin Saarinen

Studerandeombud | Novia Raseborg

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia, Raseborg

+358 41 506 1062

Michaela Luoto

Studerandeombud | Novia Raseborg

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia, Raseborg

+358 45 195 6099

Antonia Grahne-Zach

Studerandeansvarig

Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna.

+358 40 861 8026

Robin Saarinen

Studerandeombud | Novia Raseborg

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia, Raseborg

+358 41 506 1062

Kim Engblom

Studerandeombud | Arcada

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Arcada.

+358 45 73428669

Antonia Grahne-Zach

Studerandeansvarig

Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna.

+358 40 861 8026

Hanna Wassholm

Organisationsansvarig

Hanna ansvarar för utveckling av medlemstjänster. Hanna är även KOKO-ombud för DIFF.

+358403526116

Viktor Kock

Verksamhetsledare

Viktor är verksamhetsledare för DIFF och ansvarar för intressebevakningen.

+358 40 051 3883

Kasper Egger

Studerandeombud | Novia Vasa

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

+358 45 341 6090

Kevin Enegren

Studerandeombud | Novia Vasa

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

+358 44 320 1670

Janice Mattlar

Kommunikationsansvarig

Janice ansvarar för DIFFs marknadsföring och kommunikation. Hon administrerar även evenemangen och andra medlemsärenden.

+358407045299

Partners

Studerandeorganisationer

Avdelningar, utskott och intressegrupper

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som består av alla vid mötet närvarande röstberättigade förbundsmedlemmar. Förbundsmötet sammankallas två gånger per år: i mars eller april till årsmöte och i november eller december till valmöte. Årsmötet behandlar verksamhetsberättelse och bokslut. Valmötet väljer styrelse och fastställer verksamhetsplan och budget.

Förbundets Styrelse leder den löpande verksamheten, och står för officiella ställningstaganden samt representation utanför förbundet. Styrelsen är underställd förbundsmötet. Förbundets ordförande Thomas Mård nås på thomas.mard(at)diff.fi. Du kan kontakta hela styrelsen på styrelsen(at)diff.fi.

Styrelsen har ett antal utskott med olika ansvarsområden. Utskotten är underställda styrelsen. Beroende på aktuella projekt tillsätter styrelsen speciella utskott och arbetsgrupper.

Valkommittén
För att förbereda de val som stadgeenligt skall förrättas på valmötet tillsätts årligen en valkommitté bestående av fyra ledamöter. Förbundets styrelse utser valkommitténs ordförande, de fyra övriga medlemmarna utses av valmötet.

Valkommittén har i uppgift att inför valmötet till styrelsen sammanställa en kandidatlista bestående av personer som förklarat sig villiga att emotta kandidatur. I Medlemskatalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Valkommittén år 2023

Ordförande
Ing.

Medlemmar

Ing. Jonas Solvin
Ing. Simon Lintu
Ing. Patrik Norrgård
Ing. Henrik Karlsson

Revisorer
DIFF – Ingenjörerna i Finlands verksamhetsgranskare, revisorer och suppleanter år 2024.

Verksamhetsgranskare
Ing. Kenneth Jönsson (suppleant Ing. Siru Lönnqvist)

CGR Fredrik Vikström (BDO) med revisiorsamfundet BDO som suppleant.

Inom DIFF verkar regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region, fackavdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch och specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare.

DIFFs medlemmar (också studerande) kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna.

Avdelningarnas styrelser rapporterar till DIFFs styrelse.

Avdelningarnas verksamhet består av programkvällar, webbinarium, exkursioner m.m. Alla program som arrangeras är öppna för alla medlemmar i DIFF, SBIF och studerandemedlemmar.

DIFF har gemensamma fackavdelningar och utskott tillsammans med Tekniska Föreningen i Finland r.f., TFiF. De gemensamma utskottens program är till för medlemmar och studerande i både DIFF och TFIF.

Regionala avdelningar

Åboavdelningen
Åboavdelningen grundades 1939 för i första hand alla som bor och arbetar i Åboland. Avdelningens programverksamhet är socialt inriktad i form av bland annat kurser, företagsbesök, motionssport samt program för hela familjen. Åboavdelningen samarbetar bland annat med TFiFs Åboavdelning.

Österbotten
Avdelningen i Österbotten grundades i november 1980 för ”ingenjörer utexaminerade från Vasa tekniska läroanstalt och bosatta i Österbotten”. Numera har vi en aktiv styrelse, ett brett utbud av evenemang och eget kansli i Vasa. Ingenjörerna kommer i första hand från Yrkeshögskolan Novia.

Åland
Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFFs och TFiFs medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen.

Nyland 
Nylandsavdelningen är den yngsta av avdelningarna och grundades på hösten 2020. Nylandsavdelningen är i första hand avsedd för medlemmar som bor och/eller jobbar i Nyland. Nylandsavdelningen arrangerar självständigt och tillsammans med Tfif evenemang, kurser och exkursioner.

 

DIFFs och TFiFs gemensamma avdelningar

 

Quintec
Quintec är en avdelning för kvinnliga medlemmar eller personer som definierar sig som kvinna. Tanken med avdelningen är att kunna stöda varandra i arbetslivet, skapa kontakter, byta erfarenheter och umgås över branschgränserna. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF.

Avdelningarnas styrelser

Inom DIFF – Ingenjörerna i Finland verkar sammanlagt åtta utskott. Av dessa är tre DIFFs egna och fem gemensamma med Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF).

Medlemmarna i utskotten utses av DIFFs (och TFiFs) styrelse för ett år. Utskotten är underställda DIFFs (och TFiFs) styrelse.

DIFFs egna utskott

Arbetsutskott (AU)
Medlemmar i arbetsutskottet är förbundets styrelseordförande, bägge vice ordförande samt ytterligare en medlem. Förbundets verksamhetsledare är sekreterare i utskottet. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda styrelsemötena.

Ekonomiutskottet (EU)
Ekonomiutskottets uppgift är att övervaka förbundets finanser.

Förtjänstteckenutskottet
Förtjänstteckenutskottet förbereder och gör förslag för vilka medlemmar som ska tilldelas förtjänsttecken.

DIFFs och TFiFs gemensamma utskott

Programutskottet
TFiFs och DIFFs gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser. Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, olika sport- och kulturevenemang och annat.

Seniorutskottet
Seniorerna består av pensionärer inom DIFF och TFiF. Efter pensionering är det fritt för alla medlemmar i DIFF och TFiF att ansluta sig till seniorerna. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar. Seniorerna styrelse väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

Kompetensutskottet
DIFFs och TFiFs kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiFs och DIFFs styrelser.

Etik- och miljöutskottet
Etik och Miljöutskottet (EMU) inom TFiF och DIFF möts regelbundet för att diskutera aktuella frågor om etik och miljö, såsom bl.a. klimatförändringen. Inom utskottet lägger man stor vikt på samarbete och jobbar med andra TFiF/DIFF-utskott och avdelningar samt Teknologföreningen och Marthaförbundet. Utskottet ordnar s.k. EMU-Talks med egna eller inkallade experter samt ordnar program och seminarier för TFiF- och DIFF-medlemmar. Evenemangen har behandlat bl.a. aktuell teknisk- och miljömässig utveckling samt klimat- och miljöfrågor. Utskottets medlemmar besöker ibland universitet och högskolor med olika föreläsningar. Man håller sig även à jour med information om intressanta och aktuella reella program och på nätet. På EMU-mötena är diskussionerna livliga och konstruktiva i positiv anda vilket uppskattas högt bland deltagarna. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiFs och DIFFs styrelser.

 

Utskottens styrelser

Som medlem i DIFF kan du grunda en intressegrupp ifall det finns ett ämne eller ett område du är intresserad av men som du inte riktigt hittar ett hem för inom de olika avdelningarna eller utskotten. Kontakta kansliet för att bolla frågor och få hjälp. Nuvarande intressegrupper är alla gemensamma för DIFF och TFIF.

Intressegruppen för teknikhistoria
Gruppen har under de senaste åren koncentrerat sin verksamhet till att sammanställa böckerna Finlandssvenska tekniker, band 4 och 5, som behandlar kända finlandssvenska tekniska gestalter under 1900-talet. Böckerna är en fortsättning på banden 1-3 som skrevs av Jonatan Reuter under 1900-talet och behandlade finlandssvenska tekniska gestalter under 1800-talet.

 

Aktiva inom intressegruppen

Kontakta oss

Via formuläret kan du ställa frågor till DIFF kansli. Observera att detta inte är en skyddad kanal – skicka därför inte känslig information (som t.ex. personbeteckning) här via.

Hidden
Älä täytä tätä. Jos tässä kentässä on jotain, niin se on luultavasti koneellisesti lisätty ja lomakkeen tietoja ei ollenkaan käsitellä.
DIFF kansli Böle Vasa kansli Orfeus lounge

Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors

Tel. 040 585 0972
E-post: kansli@diff.fi / studerande@diff.fi

Besöksadressen är Klockbron 7

Fo-nummer: 0221172-5

Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Rum 314.4

Öppet enligt överenskommelse

Tel: 040 585 0972

E-mail: kansli@diff.fi / studerande@diff.fi

Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors

Besöksadress: Eriksgatan 2, Helsingfors

Tfn. 040 577 1941

E-post: orfeus@tfif.fi

Axplock

1936

Förbundet grundas i Helsingfors

1938

Åboavdelningen grundades

1980

Österbottniska avdelningen grundades

2016

Vi öppnar ett kansli i Vasa

2016

Bryggan på Åland startat sin verksamhet

2017

Vi investerar i studerandbostäder på Kaptensgatan i Vasa

2020

Nylandsavdelningen grundas