Om DIFF

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf, grundades år 1936 och omfattar idag omkring 3300 medlemmar, varav ca 1000 är ingenjörsstuderande. DIFF är en självständig och partipolitiskt obunden organisation, som är medlem i centralorganisationen Akava och dess enda svenskspråkiga medlemsorganisation.

DIFF är fackförbundet för dig som är svenskspråkig ingenjör eller ingenjörsstuderande i Finland. Vi erbjuder stöd och råd i karriärens olika skeden, ett brett kontaktnätverk och professionell utveckling. Som medlem får du också ta del av evenemang och fina förmåner. Välkommen till DIFF!

Vi vill göra Din vardag lite lättare

Tillsammans med Insinööriliitto IL och Akava jobbar vi med intressebevakning. Vi ger ut publikationer och samarbetar med andra ingenjörsorganisationer såsom Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, samt med nordiska och europeiska ingenjörsorganisationer. DIFF och TFiF ordnar många gemensamma evenemang och har bland annat ett gemensamt mentorsprogram för sina medlemmar.

Öppethållninsgtider

Dokument till förbundsmötet

DIFF Stadgar

DIFFs dataskyddsbeskrivningar

DIFF kostnadsersättningsblankett

Nätfaktureringsuppgifter

Vi som jobbar på DIFF

Elin Kyttälä

Studerandeombud | Novia i Ekenäs

Ansvarar för studerandeverksamheten på Novia i Ekenäs

0505777122

Fredrik Grønstrand

Studerandeombud | Arcada

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Arcada.

+358 40 143 5222

Oliver Virtanen

Studerandeombud | Novia i Vasa

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

+358 40 687 8162

Antonia Grahne-Zach

Studerandeansvarig

Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna.

+358 40 861 8026

Sabina Sjölund

Marknadsföring och kommunikation

Sabina ansvarar för marknadsföring och kommunikation.

+358 40 704 5299

Viktor Kock

Verksamhetsledare

Viktor är verksamhetsledare för DIFF och ansvarar för intressebevakningen.

+358 40 051 3883

Hanna Wassholm

Organisationsansvarig

Hanna ansvarar för utveckling av medlemstjänster. Hanna är även KOKO-ombud för DIFF.

+358403526116

Elin Kyttälä

Studerandeombud | Novia i Ekenäs

Ansvarar för studerandeverksamheten på Novia i Ekenäs

0505777122

Antonia Grahne-Zach

Studerandeansvarig

Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna.

+358 40 861 8026

Fredrik Grønstrand

Studerandeombud | Arcada

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Arcada.

+358 40 143 5222

Antonia Grahne-Zach

Studerandeansvarig

Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna.

+358 40 861 8026

Sabina Sjölund

Marknadsföring och kommunikation

Sabina ansvarar för marknadsföring och kommunikation.

+358 40 704 5299

Hanna Wassholm

Organisationsansvarig

Hanna ansvarar för utveckling av medlemstjänster. Hanna är även KOKO-ombud för DIFF.

+358403526116

Oliver Virtanen

Studerandeombud | Novia i Vasa

DIFF studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

+358 40 687 8162

Viktor Kock

Verksamhetsledare

Viktor är verksamhetsledare för DIFF och ansvarar för intressebevakningen.

+358 40 051 3883

Partners

Studerandeorganisationer

Avdelningar, utskott och intressegrupper

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som består av alla vid mötet närvarande röstberättigade förbundsmedlemmar. Förbundsmötet sammankallas två gånger per år: i mars eller april till årsmöte och i november eller december till valmöte. Årsmötet behandlar verksamhetsberättelse och bokslut. Valmötet väljer styrelse och fastställer verksamhetsplan och budget.

Förbundets Styrelse leder den löpande verksamheten, och står för officiella ställningstaganden samt representation utanför förbundet. Styrelsen är underställd förbundsmötet. Förbundets ordförande Thomas Mård nås på thomas.mard(at)diff.fi.

Styrelsen har ett antal utskott med olika ansvarsområden. Utskotten är underställda styrelsen. Beroende på aktuella projekt tillsätter styrelsen speciella utskott och arbetsgrupper.

Valkommittén
För att förbereda de val som stadgeenligt skall förrättas på valmötet tillsätts årligen en valkommitté bestående av fyra ledamöter. Förbundets styrelse utser valkommitténs ordförande, de fyra övriga medlemmarna utses av valmötet.

Valkommittén har i uppgift att inför valmötet till styrelsen sammanställa en kandidatlista bestående av personer som förklarat sig villiga att emotta kandidatur. I Medlemskatalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Valkommittén år 2021

Ordförande
Ing. Simon Lintu

Medlemmar

Ing. Johan Storvist
Ing. Henrik Hellbom
Ing. Emil Granberg
Ing. Henrik Karlsson

Revisorer
DIFF – Ingenjörerna i Finlands verksamhetsgranskare, revisorer och suppleanter år 2021.

Verksamhetsgranskare
Ing. Nina Norrman (suppleant Ing. Siru Lönnqvist)

CGR-revisor PricewaterhouseCoopers
Sauli Salmi (suppleant Revisorsamfund PricewaterhouseCoopers)

Inom DIFF verkar regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region, fackavdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch och specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare.

DIFFs medlemmar (också studerande) kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna.

Avdelningarnas styrelser rapporterar till DIFFs styrelse.

Avdelningarnas verksamhet består av programkvällar, webbinarium, exkursioner m.m. Alla program som arrangeras är öppna för alla medlemmar i DIFF, SBIF och studerandemedlemmar.

DIFF har gemensamma fackavdelningar och utskott tillsammans med Tekniska Föreningen i Finland r.f., TFiF. De gemensamma utskottens program är till för medlemmar och studerande i både DIFF och TFIF.

Regionala avdelningar

Åboavdelningen
Åboavdelningen grundades 1939 för i första hand alla som bor och arbetar i Åboland. Avdelningens programverksamhet är socialt inriktad i form av bland annat kurser, företagsbesök, motionssport samt program för hela familjen. Åboavdelningen samarbetar bland annat med TFiFs Åboavdelning.

Österbotten
Avdelningen i Österbotten grundades i november 1980 för ”ingenjörer utexaminerade från Vasa tekniska läroanstalt och bosatta i Österbotten”. Numera har vi en aktiv styrelse, ett brett utbud av evenemang och eget kansli i Vasa. Ingenjörerna kommer i första hand från Yrkeshögskolan Novia.

Åland
Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFFs och TFiFs medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen.

Nyland 
Nylandsavdelningen är den yngsta av avdelningarna och grundades på hösten 2020. Nylandsavdelningen är i första hand avsedd för medlemmar som bor och/eller jobbar i Nyland. Nylandsavdelningen arrangerar självständigt och tillsammans med Tfif evenemang, kurser och exkursioner.

 

DIFFs och TFiFs gemensamma avdelningar

 

Quintec
Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Quintec väljer varje år inom sig en styrelse.

Avdelningarnas styrelser

Inom DIFF – Ingenjörerna i Finland verkar sammanlagt åtta utskott. Av dessa är tre DIFFs egna och fem gemensamma med Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF).

Medlemmarna i utskotten utses av DIFFs (och TFiFs) styrelse för ett år. Utskotten är underställda DIFFs (och TFiFs) styrelse.

DIFFs egna utskott

Arbetsutskott (AU)
Medlemmar i arbetsutskottet är förbundets styrelseordförande, bägge vice ordförande samt ytterligare en medlem. Förbundets verksamhetsledare är sekreterare i utskottet. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda styrelsemötena.

Ekonomiutskottet (EU)
Ekonomiutskottets uppgift är att övervaka förbundets finanser.

Förtjänstteckenutskottet
Förtjänstteckenutskottet förbereder och gör förslag för vilka medlemmar som ska tilldelas förtjänsttecken.

DIFFs och TFiFs gemensamma utskott

Programutskottet
TFiFs och DIFFs gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser. Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, olika sport- och kulturevenemang och annat.

Seniorutskottet
Seniorerna består av pensionärer inom DIFF och TFiF. Efter pensionering är det fritt för alla medlemmar i DIFF och TFiF att ansluta sig till seniorerna. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar. Seniorerna styrelse väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

Kompetensutskottet
DIFFs och TFiFs kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiFs och DIFFs styrelser.

Etik- och miljöutskottet
DIFFs och TFiFs etikutskott handhar etiska frågor som gäller ingenjörers och arkitekters yrkesutövning. Etikutskottet arrangerar etiska programaftnar och seminarier. Etikutskottet utses för ett år i taget och är underställt föreningarnas styrelser.

 

Utskottens styrelser

Som medlem i DIFF kan du grunda en intressegrupp ifall det finns ett ämne eller ett område du är intresserad av men som du inte riktigt hittar ett hem för inom de olika avdelningarna eller utskotten. Kontakta kansliet för att bolla frågor och få hjälp. Nuvarande intressegrupper är alla gemensamma för DIFF och TFIF.

Intressegruppen för teknikhistoria
Gruppen har under de senaste åren koncentrerat sin verksamhet till att sammanställa böckerna Finlandssvenska tekniker, band 4 och 5, som behandlar kända finlandssvenska tekniska gestalter under 1900-talet. Böckerna är en fortsättning på banden 1-3 som skrevs av Jonatan Reuter under 1900-talet och behandlade finlandssvenska tekniska gestalter under 1800-talet.

Intressegruppen för miljö
Intressegruppen ordnar diskussioner och exkursioner med olika miljöteman.

Intressegruppen för teknisk svenska
Tyngdpunkten i intressegruppens verksamhet utgörs av att premiera examensarbeten inom teknik på universitets- och högskolenivå som är skrivna på god svenska. Premieringen sker i form av stipendier. Gruppen har även för avsikt att bistå Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

 

Aktiva inom intressegrupperna

Kontakta oss

Via formuläret kan du ställa frågor till DIFF kansli. Observera att detta inte är en skyddad kanal – skicka därför inte känslig information (som t.ex. personbeteckning) här via.
Hidden
Älä täytä tätä. Jos tässä kentässä on jotain, niin se on luultavasti koneellisesti lisätty ja lomakkeen tietoja ei ollenkaan käsitellä.
DIFF kansli Böle Vasa kansli Orfeus lounge

Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors

Tel. 040 585 0972
E-post: kansli@diff.fi / studerande@diff.fi

Besöksadressen är Klockbron 7

Fo-nummer: 0221172-5

Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Rum 314.4

Öppet enligt överenskommelse

Tel: 040 585 0972

E-mail: kansli@diff.fi / studerande@diff.fi

Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors

Besöksadress: Eriksgatan 2, Helsingfors

Tfn. 040 577 1941

E-post: orfeus@tfif.fi

Axplock

1936

Förbundet grundas i Helsingfors

1938

Åboavdelningen grundades

1980

Österbottniska avdelningen grundades

2016

Vi öppnar ett kansli i Vasa

2016

Bryggan på Åland startat sin verksamhet

2017

Vi investerar i studerandbostäder på Kaptensgatan i Vasa

2020

Nylandsavdelningen grundas