Familjeledighetsreformen ska öka jämställdheten och beaktar bättre olika familjeformer

Den 1 augusti 2022 trädde familjeledighetsreformen i kraft. De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.

Iom reformen fördelas föräldraledighetskvoten för första gången lika mellan båda föräldrarna.  Det ska bli lättare att förena arbete och familjeliv samt medverka till att omsorgsansvaret och föräldraskapet fördelas jämnare mellan könen.

Reformen tar också bättre i beaktande olika familjeformer, ensamförsörjare och familjer där det på en gång föds två eller flera barn. Alla föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn har lika rätt att få dagpenning oberoende av förälderns kön eller huruvida föräldern är biologisk förälder eller adoptivförälder, boendeförälder eller umgängesförälder.

Reformen påverkar också arbetsavtalslagens bestämmelser om familjeledigheter. Namnen på ledigheterna ändras så att de motsvarar namnen på förmånerna i sjukförsäkringslagen. Ledigheternas varaktighet och tidpunkt bestäms enligt sjukförsäkringslagens förmåner. Antalet föräldraledighetsperioder ökas till fyra perioder. Samtidigt träder också rätten till ny ledighet för närståendevård i kraft. Oavlönad ledighet för närståendevård kan fås högst fem dagar per år.

 

Efter familjeledighetsreformen kallas föräldrapenningarna särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldradagpenning. Alla förmåner enligt den nya lagen kan sökas i den här formen i MittFPA (kela.fi/web/sv/mittfpa) från och med den 1 augusti 2022.

Barnets andra förälder kan också ansöka om föräldradagpenning enligt den nya lagen från och med den 1 augusti 2022. Om ett barn har två föräldrar fördelas föräldradagpenningen jämnt, dvs. båda har 160 vardagar att använda. Om det bara finns en förälder, kan denna förälder använda alla 320 vardagar. Av de dagar som ingår i den egna kvoten kan högst 63 vardagar överlåtas till den andra föräldern eller till en annan person som sköter barnet.

Sedan maj har den förälder som föder barnet kunnat överlåta dagarna i sin egen kvot till den andra föräldern. Den andra föräldern har däremot kunnat överlåta dagar först efter att barnet har fötts. Överlåtelsen sker via MittFPA.

Föräldrarna kan även i fortsättningen vara lediga samtidigt totalt 18 vardagar. Föräldradagpenningen kan användas vid valfria tidpunkter tills barnet fyller två år. Den nya och gamla lagen om familjeledigheter gäller parallellt fram till utgången av 2024. Den gamla lagstiftningen tillämpas när den beräknade tiden för barnets födsel är före den 4 september 2022.

 

DIFF jobbar för längre pappaledighet med lön

Reformen var behövlig och tar bättre i beaktande familjernas situationer. I Finland ligger vi dock långt efter andra Nordiska länder gällande mängden pappor som tar ut ledighet. Det handlar oftast inte om pappans vilja att stanna hemma, snarare om arbetsgivarens syn på längre ledigheter.

– Enligt de flesta kollektivavtal för högre tjänstemän har mamman rätt till full lön under de första tre månaderna föräldraledighet medan pappan har denna rätt i sex dagar. DIFF jobbar via YTN med att rätta till detta så att båda föräldrarna i framtiden skall ha rätt till full lön under de tre första månaderna. Det här är centralt för att reformens syfte om en jämlikare fördelning av familjeledigheterna skall uppnås, säger Viktor Kock, verksamhetsledare på DIFF.

Om utgångsläget är att alla föräldrar kan vara en längre tid hemma med sina barn, får man bort tankesättet om att erbjuda sämre eller lägre avlönade tjänster åt kvinnor på mansdominerade arbetsplatser pga risken att de stannar längre hemma med barnen. Samtidigt skapar man möjlighet åt männen att stanna hemma och bygga en relation till sina barn, utan en risk att inte kunna fortsätta göra karriär efter pappaledigheten.

 

Föräldraledighetsreformen i korthet:

  • De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.
  • Alla föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn har lika rätt att få dagpenning oberoende av förälderns kön eller huruvida föräldern är biologisk förälder eller adoptivförälder, boendeförälder eller umgängesförälder.
  • Antalet föräldraledighetsperioder ökas till fyra perioder
  • Rätten till ny ledighet för närståendevård i kraft. Oavlönad ledighet för närståendevård kan fås högst fem dagar per år.
  • Om ett barn har två föräldrar fördelas föräldradagpenningen jämnt, dvs. båda har 160 vardagar att använda. Om det bara finns en förälder, kan denna förälder använda alla 320 vardagar.
  • Av de dagar som ingår i den egna kvoten kan högst 63 vardagar överlåtas till den andra föräldern eller till den person som sköter barnet.

 

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet
https://stm.fi/sv/-/familjeledighetsreformen-okar-jamstalldheten-och-beaktar-i-hogre-grad-olika-familjeformer

Mer information om familjeledigheter:

 

Liknande nyheter

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse