Undantagstillståndet och vardagen i arbetslivet

Spridningen av Coronaviruset och de följder detta har fått på arbetsplatserna och i samhället väcker oro och praktiska frågor. Till att börja med skall vi komma håg att undantagstillståndet är till för att bekämpa infektionens spridning, varvid både arbetsgivare och arbetstagare bör agera ansvarsfullt för att motverka ytterligare spridning, samt för att kunna sköta nödvändiga arbetsinsatser.

Undantagstillståndet, per se, ger inte arbetsgivaren sådana rättigheter, som man under normala förhållanden heller inte har. Å andra sidan bör man överväga sitt eget agerande i förhållande till undantagstillståndet. Om arbetsgivarens instruktioner skapar frågor lönar det sig att vara i kontakt med sin förtroendeman eller förbundets artbetsrådgivning.

Tidsbundna förändringar angående permitteringar och skydd vid arbetslöshet

Vårt lands regering bestämde den 20 mars att göra det mer flexibelt att permittera under de nu rådande, exceptionella förhållanden som uppstått p.g.a. Coronaviruset. Under denna tid förkortas varseltiden och förhandlingstiden för permitteringar till fem dagar och man utvidgar rätten gällande permittering av även tidsbunden personal. Under permitteringen har arbetstagaren rätt till arbetslöshetsskydd och rätt att säga upp sitt arbetsavtal även om avtalet är tidsbundet.

Som kompensation tas karensdagarna för arbetslöshetsskyddet vid permittering bort, maximitiden för arbetslöshetsskyddet minskar heller inte under permitteringen. Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsskydd även i de fall då arbetstagare och arbetsgivare tillsammans kommer överens om permitteringar.

Förändringarna är tidsbundna och gäller i tre månader-

Karantän och rätt till lön

Om arbetstagaren sätts i karantän, får han endera full lön eller en dagpeng av fpa, (folkpensionsanstalten). Denna dagpeng motsvarar en full ersättning för inkomstbortfallet. De som sätts i karantän får ett officiellt beslut där innebörden betyder att man endera får lön eller infektionsdagpeng. Även vårdnadshavare för barn under 16 år kan få dagpeng, om barnets karantän innebär att vårdnadshavare inte kan utföra sitt arbete.

Om arbetsgivaren betalar lön och arbetstagaren är frisk, kan man komma överens om att utföra sitt arbete. I sådana fall bör arbetsgivaren arrangera nödvändiga verktyg för arbetstagaren. Om arbetsgivaren betalar lön, bör man också kunna nås av arbetsgivaren under karantäntiden.  Om ingen lön betalas, är förfarandet sådant som det normalt är under oavlönad frånvaro.

Resande

Enligt vårt lands regering bör man undvika resande. Personer som återvänder från epidemi-områden bör med arbetsgivaren komma överens om datum för återvändande till arbete och frånvaro (två veckor). Det är önskvärt att man vid mån av möjlighet arbetar på distans. Om distansarbete på grund av arbetets natur inte är möjlig, bör arbetsgivaren och -tagaren komma överens om frånvaro och eventuell ersättning.

Resande till och från Nyland

Under fredagen den 27 mars kommer regeringen sannolikt att införa en gräns mellan Nyland och det övriga Finland fram till den 19 april. En resebegränsning innebär en betydande inskränkning av grundlagens paragraf 9 som gäller rörelsefrihet. För att kunna inskränka i rörelsefriheten krävs vägande skäl. Grundlagsutskottet behandlar under skrivande stund ärendet och ger ett utlåtande till riksdagens plenum.

Rutiner och instruktioner på arbetsplatsen bör granskas

Det är nu hög tid och skäl att uppdatera rutiner och instruktioner på arbetsplatserna.  Detta gäller såväl reseinstruktioner som instruktioner för hur man sjukanmäler sig och hur man arbetar på distans. Om det inte finns dylika instruktioner, lönar det sig att kontakta förtroendemannen eller arbetsgivaren för att klargöra förfarandet.

Beakta att man även bör anmäla sin egen situation till arbetsgivaren. Om man för exempel inte vid alla tillfällen kan arbeta hemifrån, lönar det sig att tala om detta. Det gäller även hur man t.ex. bär med sig sina arbetsverktyg såsom en dator och komma överens om, vad som är det mest förnuftiga i situationen.

Mer information och svar (på finska) på ofta återkommande frågor:
YTN: Koronaviruksesta kysyttyä
JUKO: Eduskunta hyväksyi valmiuslain – Miten koronaepidemia vaikuttaa työelämään?

 

Myndigheternas information om hur situation utvecklas lönar sig att följa via:

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!