DIFFs årsmöte ordnades som distansmöte

Tisdagen 20 april ordnade DIFF – Ingenjörerna i Finland årsmöte på distans. Glädjande var att mötet igen samlade över trettio deltagare. Trots att vi ser fram emot att igen kunna hålla fysiska möten visar det att det finns en beställning på att kunna delta i årsmötet på distans även i framtiden. 

Mötet behandlade stadgeenligt bokslut och verksamhetsberättelse för 2020.  

 Under 2020 fortsatte den positiva trenden med ökande antal studerandemedlemmar. Det här är resultatet av en medveten satsning på studerandesidan. Antalet avslutade medlemskap fortsatte samtidigt att minska. En nedgång i antalet nya ordinarie medlemmar jämfört med 2019 kan till stor del förklaras med att färre studerande fick sin examen under 2020 och samtidigt fortsatte en större del av de utexaminerade med andra studier. 

Verksamheten i DIFF påverkades under 2020 starkt av covid-19 och de restriktioner som pandemin innebar. Evenemangens antal minskade under året medan antalet kontakter från medlemmar ökade. Omfattande permitteringar på arbetsmarknaden syntes tydligt i antalet medlemmar som under året lyfte arbetslöshetsunderstöd.  

Det budgeterade underskottet för 2020 kunde minskas lite, främst på grund av lägre personalkostnader än budgeterat och inbesparingar i mötes- och resekostnader. En minskad avkastning på kapitalet ledde till ett minusresultat för året som täcks av det ackumulerade överskottet.  

I enlighet med kallelsen behandlades även förbundets stadgar på årsmötet. Något ändringsförslag till stadgarna gjordes ändå inte i detta skede utan diskussionen fungerar som vägkost för styrelsen att förbereda ett ändringsförslag till höstens valmöte. Mest diskussion fördes om studerandemedlemmar i framtiden skall ges rösträtt i förbundet.  

Årsmötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.  

Förbundets ordförande Thomas Mård fungerade som mötesordförande och Henrik Karlsson som viceordförande. Tillsammans med personalen tackar de för ett aktivt mötesdeltagande och önskar alla en trevlig fortsättning på våren 

Årsmöteshandlingarna finns att läsa här.

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

24.11.2023

DIFFs styrelse för 2024 är vald

23.11.2021

Agneta Skogster-Järvi premierades med förtjänsttecken i guld i samband med valmötet