Ny arbetstidslag träder ikraft vid årsskiftet

Vid årsskiftet träder den nya arbetstidslagen ikraft. För första gången innehåller nu arbetstidslagen riktlinjer för arbetstidsbanker. Två andra viktiga förändringar rör mängden övertid och flexibel arbetstid.

Med avvikelse från den tidigare arbetstidslagen medför enbart det faktum att arbetstagaren utför arbetet hemma inte att arbetet står utanför arbetstidslagens tillämpningsområde. Enligt den nya arbetstidslagen är arbetstid den tid som används till arbete, oberoende av var arbetet utförs, om arbetsgivaren kan övervaka denna tid. Därför ska arbetsgivaren i regel även följa upp arbetstiden för en arbetstagare som distansarbetar.

Tidigare har övertiden enligt arbetstidslagen begränsats till 138 timmar under en fyramånaders period och 250 timmar per år (med möjlighet till 80 timmars tillägg genom avtal). Den nya arbetstidslagen innehåller ingen särskild övre gräns för övertidstimmar utan uppföljningen gäller all arbetstid under en uppföljningsperiod på fyra månader. Ordinarie arbetstid (inklusive flextid), mertidsarbete, övertidsarbete, inledande och avslutande arbete samt nödarbete får under uppföljningsperioden inte överskrida ett genomsnitt på 48 timmar i veckan. Uppföljningen av maximiantalet timmar måste fungera senast 1.1.2021.

Gällande flexibel arbetstid förändras lagstiftningen märkbart på några punkter. Enligt nuvarande lagstiftning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om flexibel arbetstid i arbetsavtalet utan någon egentlig möjlighet att säga upp avtalet. Enligt den nya lagen kan avtal om flexibel arbetstid sägas upp av endera parten vid slutet av uppföljningsperioden på fyra månader. Även tidsbundna avtal om flexibel arbetstid kan sägas upp fyra månader efter att avtalet har gjorts. Den nuvarande lagstiftningen möjliggör 40 timmar plus eller minussaldo medan den nya lagen tillåter ett plussaldo på 60 timmar och minussaldo på 20 timmar. Gränsen för flextid per dygn höjs från tre till fyra timmar. Genom kollektivavtal kan parterna även i fortsättningen göra relativt stora undantag till lagstiftningen.

Den nya arbetstidslagen möjliggör även avtal om utökad flexibel flextid. Ett avtal om utökad flextid förutsätter att minst hälften av arbetstagarens arbetstid är sådan att arbetstagaren själv kan bestämma var och när arbetet utförs. Ett sådant skriftligt avtal bör åtminstone bestämma de arbetsdagar på vilka arbetstagaren får förlägga arbetstid, förläggningen av veckovilan, andelen fast arbetstid samt den arbetstid som tillämpas i anställningsförhållandet om avtalet om utökad flextid upphör att gälla.

Arbetstidsbanker som tidigare inte har omnämnts i lagstiftningen trots att de är relativt vanligt förekommande inkluderas i den nya arbetstidslagen. För att ta i bruk arbetstidsbanker krävs lokala avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter. Avtalen kan alltså inte ingås på individnivå. I avtalet måste åtminstone ingå vad man kan flytta till arbetstidsbanken, begränsningar på mängden timmar i banken samt hur man kan avsluta arbetstidsbanken och på vilket sätt de sparade timmarna ersätts vid ett eventuellt avslutande. Man bör även avtala om principer för hur de sparade timmarna kan tas ut i ledighet.

Till arbetstidsbanken kan man med arbetstagarens medgivande flytta övertidstimmar samt insamlad flextid, dock högst 60 timmar per uppföljningsperiod på fyra månader. Till arbetstidsbanken kan man även flytta lagstadgade eller avtalsbaserade ersättningar efter att de omvandlats till arbetstid. Man får inte flytta lön för ordinarie arbetstid, kostnadsersättningar eller fordringar av ersättningskaraktär till arbetstidsbanken och inte heller penningförmåner som har förfallit till betalning.

Den arbetstid som sparats i arbetstidsbanken får inte öka mer än 180 timmar under ett kalenderår och får sammanlagt inte överstiga den mängd som motsvarar sex månaders arbetstid. Arbetstagaren har rätt att ta ut minst två veckor av den sparade arbetstiden under ett kalenderår och bör ges tillfälle till detta inom ett halvår efter begäran.

 

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen