Akava föreslår ändringar i lagstiftningen om distansarbete: anställda bör ha rätt till partiellt distansarbete

Det ökade distansarbetet under coronatiden har inneburit snabba förändringar i sättet att arbeta. Distansarbete och en kombination av distansarbete och närarbete kommer också framöver att spela en viktig roll i vårt arbetsliv. Akava föreslår ändringar i lagstiftningen om distansarbete och betonar vikten av gemensamma överenskommelser, tydliga regler, arbetsergonomi och arbetarskydd samt försäkringar.

– Akava föreslår bland annat att anställda i fortsättningen bör ha lagstadgad rätt till partiellt distansarbete om arbetsuppgifterna tillåter detta och arrangemanget inte heller orsakar oskälig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Man bör avtala om mängden distansarbete och reglerna för distansarbete på arbetsplatsen och i arbetarskyddssamarbetet. Vi betonar att arbetarskyddet och arbetssäkerheten måste garanteras också vid distansarbete, konstaterar Akavas arbetsmarknadsdirektör Katarina Murto.

– Tillämpningen av lagen om olycksfall i arbetet är numera snävare för distansarbete än för närarbete och till vissa delar lämnar den rum för tolkning. Därför föreslår vi att tillämpningsområdet för lagen om olycksfall i arbetet utvidgas till att omfatta även olyckor som inträffar under distansarbete. Inom arbetarskyddssamarbetet bör en utredning och bedömning av riskerna i enlighet med arbetarskyddslagen göras också i fråga om distansarbete. Arbetsgivarna bör ha lagstadgad skyldighet att teckna en distansarbetsförsäkring för de anställda som arbetar på distans, säger Murto.

– Det är viktigt att stödja arbetsförmågan också vid distansarbete. Det är arbetsgivarnas skyldighet att sörja för arbetsergonomin också vid distansarbete. Akava föreslår att det i arbetarskyddslagen utfärdas närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldighet att sörja för arbetsergonomin vid distansarbete så att distansarbetet kan utföras utan att det orsakar skadlig eller farlig fysisk och psykisk belastning för arbetstagarens hälsa, säger Murto.

– Möjligheten att arbeta på distans vid sidan av närarbete ger ökad flexibilitet, vilket i sin tur främjar arbetshälsan och produktiviteten. I samband med att distansarbete diskuteras på arbetsplatsen är det dock viktigt att också ta hänsyn till dem som på grund av sina arbetsuppgifter inte har möjlighet till distansarbete. Alla vill inte heller arbeta på distans, även om det vore möjligt. Arbetsgivaren ska inte ha rätt att ålägga en anställd att arbeta på distans, påpekar Murto.

– Arbetsgivarna bör vara skyldiga att ordna tillräckliga och trygga lokaler för närarbete också i framtiden. Det krävs lagändringar, men också på arbetsplatsnivå ska lösningarna för distansarbete och sätten att utföra arbetet vara rättvisa och transparenta. God samverkan, öppenhet och inkluderande av personalen samt en heltäckande arbetarskyddslagstiftning är viktigare än någonsin för att främja ett resultatrikt och produktivt arbetsliv, konstaterar Murto.

Akavas förslag gäller anställda i arbetsavtals- och tjänsteförhållanden inom både den privata och offentliga sektorn.

Akava Works-enkät om önskemålen gällande distansarbete

– Enligt vår enkät vill nästan 80 procent av Akavamedlemmarna och övriga högskoleutbildade arbeta på distans också i framtiden. Allra helst vill man kunna kombinera närarbete och distansarbete. I fråga om viljan och möjligheterna att arbeta på distans finns det dock betydande skillnader mellan olika yrkesgrupper, säger forskaren Joonas Miettinen.

Enligt Akava Works enkät har bara var fjärde distansarbetande Akavamedlem en distansarbetsförsäkring som arbetsgivaren betalat. Enkäten besvarades av 972 Akavamedlemmar och 1001 andra löntagare som inte hör till Akava. Enkätmaterialet samlades in i månadsskiftet maj–juni 2021.

Akavas förslag för att utveckla lagstiftningen om distansarbete

  • En definition av distansarbete bör skrivas in i lagstiftningen. Rättigheterna och skyldigheterna i fråga om distansarbete bör preciseras till nödvändiga delar i arbetstidslagen, arbetarskyddslagen och i lagen om olycksfall i arbetet.
  • Anställda bör ha rätt till partiellt distansarbete om arbetsuppgifterna tillåter detta och arrangemanget inte heller orsakar oskälig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren ska dock inte ha rätt att ålägga en anställd att arbeta på distans. Arbetsgivaren ska också i fortsättningen ordna tillräckliga och trygga lokaler för närarbete.
  • Man bör man avtala om mängden distansarbete och reglerna för distansarbetet lokalt på arbetsplatsen och i arbetarskyddssamarbetet. Arbetsplatsens regler för distansarbete ska åtminstone innehålla arrangemangen kring arbetstid, pauserna i arbete, uppföljningen av arbetstid och omfattningen av den distansarbetsförsäkring som arbetsgivaren tecknar.
  • Tillämpningsområdet för lagen om olycksfall i arbetet bör utvidgas så att den bättre täcker olyckor som inträffar under distansarbete. Inom arbetarskyddssamarbetet bör en utredning och bedömning av riskerna i enlighet med arbetarskyddslagen göras också i fråga om distansarbete.
  • Arbetsgivaren bör ha lagstadgad skyldighet att teckna en distansarbetsförsäkring för anställda som arbetar på distans.
  • I arbetarskyddslagen bör det föreskrivas om arbetsgivarens skyldighet att sörja för arbetsergonomin också vid distansarbete så att distansarbetet inte orsakar skadlig eller farlig fysisk och psykisk belastning för arbetstagarens hälsa.
  • I arbetarskyddslagen bör det föreskrivas om arbetsgivarens skyldighet att skaffa de arbetsredskap som behövs för att sköta arbetsuppgifter på distans och se till att dessa fungerar.

 

Närmare uppgifter

Arbetsmarknadsdirektör Katarina Murto, tfn 050 568 9188

Forskare Joonas Miettinen, tfn 044 515 3511

Läs ett sammandrag av enkäten (på finska) Etä- ja lähityön yhdistäminen on halutuin tapa tehdä töitä – AkavaWorks

Pressmeddelandet publicerat på www.akava.fi

Liknande nyheter

16.10.2023

Akava föreslår alternativa lösningar till statsministern – Arbetsmarknadskrisen kan undvikas

18.09.2023

Akava kritiserar regeringens program: ”Drastiska och omfattande arbetsmarknadsreformer”

31.05.2023

AKAVA lyfter upp behovet av bättre arbetsvälmående och skäliga arbetsförhållande