AKAVAs ordförandeval

Akava väljer ny ordförande för de kommande fyra åren på förbundsmötet den 25.8.2020. Hittills har två kandidater anmält sitt intresse: Maria Teikari från Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA) och Akavas nuvarande ordförande Sture Fjäder.

Akava väljer ordförande vart fjärde år. Den valda personen fungerar som ordförande för Akavas styrelse och leder styrelsens arbete. Akavas styrelse består av medlemsförbundens representanter (DIFF har närvaro- och yttranderätt på Akavas styrelsemöten, men ingen styrelseplats). Akavas styrelse behandlar och godkänner Akavas program och politiska linjedragningar. Som stöd för styrelsens arbete fungerar utskott.

Ordförande leder Akavas kansli tillsammans med förmännen för de olika ansvarsområdena. Ordförande leder kansliets ledningsgrupp och fungerar som ordförande på ledningsgruppens möten. Akavas kansli består av fler än 30 anställda.

En väsentlig uppgift ordförande har är att fungera som ansvarsperson för Akavas intressebevakning och programproduktion. Ordförande är huvudansvarig för förhållandet till ministerier, ministrar, partier, arbetsmarknadens centralförbund, samt övriga intressegrupper.

Ordföranden representerar Akava i arbetsmarknadsorganisationernas ledningsgrupp och fungerar som huvudförhandlare i centrala arbetsmarknadsfrågor.
Akavas ordförande ansvarar för det nordiska och internationella samarbetet och intressebevakningen. Kontakt till organisationer samt beslutsfattare på EU nivå är en viktig del av ordförandens nätverk.

Akavas ordförande representerar Akava offentligt och för fram Akavas ställningstaganden i media.

Sture Fjäder 20200602 Akava, Helsingfors. Bild Liisa Takala.

 

Sture Fjäder är Akavas sittande ordförande. Han säger att hans värderingar har påverkats av uppväxten i Hangö i en finlandssvensk familj, som son till en timmerman.

– Att säkerställa möjligheter för alla är en av mina värderingar. Samma gäller rättvisa och jämlikhet. När jag var i skolan ville jag alltid försvara dem som blev retade.

Fjäder har gjort nästan hela sin karriär i Akava-gemenskapen och har fungerat i nästan alla möjliga intressebevakningsuppgifter.

De senaste månaderna har han fokuserat varje dag på hur Finland ska komma på fötter efter COVID-19-krisen. Då det p.g.a. viruset finns 200 000 permitterade och bruttonationalprodukten kan sjunka med 5-10 procent, antar Fjäder att Akavas kommande ordförande i alla fall de kommande tre åren måste arbeta med Finlands återuppbyggnad.

– Då behöver ordföranden ha goda nätverk till alla finländska politiska beslutsfattare och också oppositionen. Jag har naturliga kontakter till dem och vi för fortgående diskussioner om hur Finland ska komma ur krisen.

Nyckeln till återuppbyggnaden är enligt Fjäder det kunnande – men inte bara högutbildades kunnande.

– Den nationella strategiska tanken är att Finland lever på kunnande och innovation. Jag hoppas att kunnande på riktigt skulle synas i det finländska arbetslivet, att då någon hämtar mervärde skulle hen få behålla en större del än nu.

Fjäder anser det viktigt att alla barn och unga ges likvärdiga möjligheter att klara sig och bli framgångsrika. Ett avgiftsfritt utbildningssystem är centralt. Nu bör man inte göra samma misstag som vid 90-talets finanskris. Förebyggande av utslagning behöver lyckas bättre än tidigare. Att ingripa i problem ser han som en investering, inte som en kostnad.

Stures presentationsvideo (på finska)

 

Maria Teikari 20200602 Akava, Helsingfors. Bild Liisa Takala.

 

Maria Teikari är Tjänstedirektör på Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA).

Jämställdhet, öppenhet och rättvisa uppger Teikari som sina viktigaste värderingar.

– Ganska bra syns mina värderingar i arbetslivet genom hur jag leder. T.ex. öppenhet betyder att informationen om var beslut har fattats och på vilka grunder, är lätt tillgängligt.

Jämställdhet anser Teikari att hon jobbat för en stor del av sin karriär. Hon har bl.a. grundat arbetslivsnätverket ”Ompeluseura”, vars grundvärdering är att främja jämställdhet.

Som Akavas ordförande skulle Teikari fokusera på att utveckla två stora helheter. För det första skulle hon forma om hur Akava fungerar. Teikari efterlyser mer öppenhet.

– Människorna behöver veta hur processerna fortskrider. Skyldighet till öppenhet gäller hela Akava-gemenskapen. Jag skulle se till att involvera fler i den gemensamma beredningen av linjedragningar.

– Akavas strategi borde skrivas helt om med vinkling på återuppbyggnad. Coronakrisen har förändrat det finländska samhället så mycket.

Den andra stora helheten gäller Akavas samhälleliga påverkan.

– När målet är att vara samhälleligt inflytelserik, bör man också kunna mäta det. Förändras det finländska samhället och arbetslivet av vad Akava gör?

Då Teikari pratar om finländskt arbetsliv nämner hon också att internationellt sett har vi det bra på många sätt. Ojämlika löner och diskriminering i arbetslivet finns ändå. Det skulle också finnas en hel del att förbättra gällande ledarskapet.

– Som vi vet från forskning mår personalen bättre då man satsar på ledarskap. Det skulle leda till att personalens produktivitet ökar, vilket rakt påverkar Finlands konkurrenskraft. Jag efterlyser ett nationellt ledarskapsprogram där Akava skulle vara initiativtagare.

Marias presentationsvideo

Här kan du se den första paneldebatten från 12.6.2020

En andra diskussion hålls fredagen den 21.8.2020 kl 14-15. Debatten ordnas virtuellt och kan följas här. Panelen leds av MTV:s samhällsredaktions chef Eeva Lehtimäki.

Liknande nyheter

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024