Frågor och svar om permittering

Med anledning av det exceptionella läget med coronaviruset varslas det på många håll om permitteringar. Här finns sammanställt frågor och svar angående permitteringar. Observera att det förekommer undantagsregler i reglerna för tillfället både gällande varseltider, arbetsvillkor och karens. Ta kontakt vid oklarheter

Efter uppmaning från arbetsmarknadsorganisationerna har skatteförvaltningen nu ändrat sina direktiv så att arbetshälsovård inte räknas som beskattningsbar inkomst för permitterade eller arbetslösa.

Jag blir permitterad. Vad skall jag göra?

Anmäl dig som arbetssökande via TE-byråns Mina e-tjänster senast den första dagen du är permitterad/arbetslös. För att hålla jobbsökningen i kraft, följ de anvisningar du får via Mina e-tjänster. I huvudsak sköts kontakten till TE-byrån elektroniskt.

Ifall du har KOKO-kassan (tidigare IAET) inkluderad i ditt medlemskap, uppge den som utbetalare av dagpenning i din anmälan som arbetssökande. På så sätt styrs TE-byråns arbetspolitiska utlåtande till rätt ställe, dagpenning kan inte utbetalas före KOKO-kassan har fått utlåtandet.

Den första ansökan om dagpenning inklusive bilagor lämnas in elektroniskt till KOKO-kassans eKommunikation två veckor efter att permitteringen påbörjats. Ansökan om dagpenning görs alltid retroaktivt och fortsatt ansökan kan lämnas in för 4 veckor åt gången, senast tre månader efter de dagar man ansöker om dagpenning för. Ansökan skall alltid göras för hela kalenderveckor (mån-sön) eftersom utfört jobb under permitteringstiden granskas per vecka

I början av permitteringen/arbetslösheten finns en femdagars självriskperiod *. Kassan beräknar denna period så du behöver inte själv beakta den i ansökan.

Du är berättigad till dagpenning om arbetsvillkoret och medlemsvillkoret uppfylls. Med den första ansökan skall utredningar som behövs för att kassan skall kunna bestämma dagpenningens storlek samt utreda arbetsvillkoret bifogas

*På grund av det exceptionella läget med Coronaviruset är självriskperioden vid permitteringar tillfälligt slopad

Mer information från KOKO-kassans sidor:

Ansök om arbetslöshetsdagpenning

Har jag KOKO-kassan inkluderad i mitt medlemskap?

Du kan enkelt granska om KOKO-kassan är inkluderad i ditt medlemskap genom att logga in på www.diff.fi och kontrollera dina egna uppgifter. Du kan även kontrollera din senaste räkning där en KOKO kassamedlemskap är specificerad på en skild rad ifall den är inkluderad. Du kan också kontakta kansli@diff.fi för att kontrollera medlemskapet

 

Hur kan jag ansluta till KOKO-kassan?

Till KOKO-kassan kan du ansluta genom att logga in på vår webbsida och lägga till tjänsten där eller genom att lämna in en ansökan till kansli@diff.fi. Medlemskap i kassan förutsätter att du är i lönearbete vid tidpunkten för anslutning.

Det är inte möjligt att ansluta retroaktivt till kassan, medlemskapet är i kraft tidigast från dagen ansökan om medlemskap har inkommit.

Har jag som studerande rätt till inkomstrelaterad dagpenning under permittering?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, TE-byrån utreder studier från fall till fall och ger inga arbetspolitiska utlåtanden i förväg. Ifall studiernas mål är en examen på yrkeshögskolenivå, högre yrkeshögskolenivå eller en examen på universitet räknas studierna som huvudsyssla oberoende av omfattningen av studierna. Ifall TE-byrån ger ett utlåtande om att din huvudsyssla är studier kan kassan inte bevilja dig dagpenning. Under vissa förutsättningar kan TE-byrån ändå se dessa studier som bisyssla (gäller främst studier som inletts under ett arbetsförhållande och bedrivits vid sidan av arbetet).

Hur stor är dagpenningen?

Den inkomstbaserade dagpenningen beräknas enligt dina löneinkomster. Med hjälp av dagpenningräknaren kan du få en uppskattning om storleken. Mer information om hur dagpenningen beräknas och vilka inkomster som beaktas här.

Jag hör inte till KOKO-kassan, kan jag ansöka om ersättning under permittering på annat håll?

Ifall du blir permitterad och inte har rätt till ersättning från kassan kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsunderstöd från FPA. Anmäl dig först som arbetslös arbetssökande till TE-byrån.

Mer information om detta på FPA:s webbsidor.

På vilket sätt kan permitteringar genomföras?

Permittering kan genomföras på heltid, som förkortad arbetsvecka, som förkortad arbetsdag eller genom en kombination av dessa inom en kalendervecka.

Heltidspermittering:

Permitteringen är på heltid ifall du inte har arbetstimmar alls under en kalendervecka. Dagpenning betalas då för alla arbetsdagar

Förkortad arbetsvecka:

Ifall din veckoarbetstid förkortas med en eller flera hela arbetsdagar kan du få ersättning för dessa. För de dagar du jobbar får du ingen ersättning

Förkortad arbetsdag

Ifall den dagliga arbetstiden förkortas sammanlagt minst en arbetsdag per kalendervecka är det fråga om permittering med förkortad arbetsdag. Då betalas jämkad dagpenning och inkomsterna tas i beaktande vid jämkningen, beroende på när lönen har betalats.

Blandad permittering

Om permitteringen sker både genom förkortade arbetsdagar och hela arbetsdagar under samma kalendervecka, betalas jämkad dagpenning. Då beror det på hur permitteringen ursprungligen har genomförts om man beaktar inkomsten från dina arbetsdagar enligt tidpunkten för arbetet eller tidpunkten för löneutbetalningen.

Liknande nyheter

14.12.2023

Planerade reformen av arbetslöshetsunderstödet slår hårt mot nyutexaminerade och äldre arbetslösa

14.12.2022

Ansök om omställningsskydd om du har fyllt 55 år och blivit uppsagd 1.1.2023 eller senare

20.04.2022

Avtal om uppsägning