ÖVERTIDSFÖRBUD OCH FÖRBUD MOT ARBETSRESOR UNDER FRITIDEN INOM TEKNOLOGIBRANSCHEN SAMT PLANERINGS- OCH KONSULTBRANSCHEN

De högre tjänstemännen YTN har utfärdat förbud mot övertid och arbetsresor under fritiden från den 20.11 fram till 20.12 eller tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats. Det utfärdade förbudet är lagligt eftersom man oberoende har rätt att neka till övertidsarbete eller resande under egen tid, och någon arbetsfredsplikt råder heller inte. Övertidsarbete och resor under fritiden kräver enligt arbetstidslagen alltid arbetstagarens godkännande. Det här gäller även för dem som har övertid/restid ”inbakat” i lönen. Under tiden för förbudet utförs arbete och resor endast under ordinarie arbetstid.

Orsaken till förbudet är att de pågående kollektivavtalsförhandlingarna har låst sig. De största meningsskiljaktigheterna gäller arbetstidsförkortningen samt hur konkurrenskraften skall beräknas. Överlag har arbetsgivarsidan visat ett ointresse mot att förbättra välmående i arbetslivet, något som är centralt för YTN.

Förbuden omfattar alla som arbetar inom teknologibranschen eller planerings- och konsultbranschen. Nedan finns närmare direktiv om förbuden. Vid oklarheter, ring YTN:s dejour (040 352 3671) måndag-söndag kl. 8-18 eller e-post lakko@ytn.fi. Du kan också läsa mer om läget på YTNs webbsidor (på finska).

Övertid

De högre tjänstemännen skall hålla sig till den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet. Mer- eller övertidsarbete får inte utföras. Under tiden för förbudet utförs arbete endast under ordinarie arbetstid. Övertid är övertid oberoende av var det utförs och oberoende av kompensationen!

Mertidsarbete

Mertidsarbete är arbete utöver den ordinarie arbetstiden (7,5 h), som ännu inte är övertid. Mertidsarbete omfattas av övertidsförbudet och därmed utförs det inte under förbudet.

Förbud mot att öka saldot på flextiden

De som har flexibel arbetstid har normala arbetsdagar under förbudet, med andra ord flexar man inte över normal arbetstid under förbudet.

Man skall alltså hålla sig till ordinarie arbetstid enligt arbetsavtalet under förbudet (exempelvis 7,5 h/dygn). Man bör inte öka saldot för flextid. Flextid får dock användas för att förkorta arbetsdagen. Att arbeta inom systemet för flextid genom att komma senare (eller tidigare) till arbetet och avsluta dagen efter 7,5 h är tillåtet så länge den dagliga arbetstiden inte överskrider 7,5 h.

Ändring i arbetstidsschemat

Är inte tillåtet ifall man försöker kringgå övertidsbestämmelserna med ändringen.

Tillfällig förlängning av arbetstiden och försök med arbetstiden

Är inte tillåten i syfte att kringgå övertidsbestämmelserna

Arbetstidsförskjutning, skiftesarbete

Det är möjligt att arbetsgivarna försöker lösa situationen genom att förändra arbetstidens start och slut. I detta fall är det bra att notera följande: Att övergå till ett system med exempelvis arbetstidsförskjutning kräver lokala avtal.

Det här betyder alltså att arbetstiden inte ensidigt kan bestämmas av arbetsgivaren, det kräver avtal. I den rådande situationen finns det inte orsak att göra dylika avtal.

Skolning utanför arbetstid

Skolning som ordnas av arbetsgivaren utanför den normala arbetstiden kan man fortfarande delta i. Att fungera som utbildare omfattas däremot av övertidsförbudet.

Vikariat

Kan göras under normal arbetstid. Utanför arbetstid skall det inte utföras.

Övertid som överenskommits före övertidsförbudet

Omfattas av förbudet

Nödarbete

Ifall arbetet fyller kännetecknen för nödarbete enligt arbetstidslagen, utförs arbetet. Före arbetet utförs skall personen i fråga granska att kriterierna uppfylls. Enligt den nämnda lagstiftningen är kännetecknen att en naturhändelse, olycka eller en annan händelse som inte kunnat förutses, har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom och det inte är möjligt att skjuta upp arbetet till en senare tidpunkt.

Enligt rättspraxis har fördröjning av överenskomna leveranser som hotar försämra den beräknade inkomsten inte ansetts uppfylla kriterierna för nödarbete enligt arbetstidslagen.

Ifall det uppstår oklarheter gällande dessa frågor är det skäl att kontakta YTN:s dejournummer.

Inledande och avslutande arbete

Är utanför övertidsförbudet, ifall de är regelbundna och man för dem betalat en klumpersättning. I första hand skall man se till regelbundenheten. Nya avtal skall inte ingås.

Beredskap, utryckningsbetonat arbete och telefonanvisningar

Ifall arbetstagaren har kommit överens med arbetsgivaren individuellt om beredskap och ersättning för det, sköts beredskapen som överenskommet. Ifall avtal eller ersättning saknas, skall den högre tjänstemannen meddela att hen enligt YTN:s beslut inte kan utföra beredskapen. Nya avtal om beredskap görs inte heller.

Resetid

Under tiden för förbud mot resor under fritiden skall de högre tjänstemännen inte göra arbetsresor under fritiden, resorna sker under ordinarie arbetstid. Förbudet gäller inte resor mellan arbetsplatsen och hemmet.

Nyttjande av utomstående arbetskraft

Nyttjande av utomstående arbetskraft bör följa samarbetslagens direktiv. Enligt dem skall arbetsgivaren anmäla om en planerad användning till förtroendemannen, som kan kräva att saken behandlas i en samarbetsförhandling. Under tiden får utomstående arbetskraft inte finnas på arbetsplatsen. Eventuella överträdelser skall genast anmälas till förbundet.

Oorganiserade arbetstagare

Omfattas av övertidsförbudet. Medlemmar kan uppmana och övervaka att de följer förbudet.

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen