Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter men strejk förbereds

Under denna vecka fortsätter intensiva kollektivavtalsförhandlingar för att kunna undvika de strejker som varslats inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen under nästa vecka. Vi vill absolut undvika en strejk men kan heller inte godkänna de försämringar i arbetsvillkoren som arbetsgivarsidan har föreslagit. Arbetsgivarorganisationerna har nu gått ut offentligt med att man är beredda att slopa arbetstidsförlängningen mot en kompensation på 1,4 procentenheter. Utgångspunkten i löneförhandlingen skulle alltså vara en lönesänkning med 1,4 procent. Med tanke på att ingen kompensation getts för den förlängda arbetstiden är detta krav konstigt.

Undersökningar har visat att arbetstidsförlängningen inte haft några positiva effekter. Den allmänna uppfattningen när man kom överens om arbetstidsförlängningen var att den var tidsbunden, denna uppfattning styrks av att den endast togs in som en protokollsanteckning till vissa kollektivavtal. Lägger man ännu till beslutet av tingsrätten i Västra Nyland som fastställer att arbetstid som är fastslagen i personliga arbetsavtal inte kan förlängas med stöd av konkurrenskraftsavtalet ter sig arbetsgivarorganisationernas krav än mer orimliga.

Meningsskiljaktigheterna begränsar sig tyvärr inte endast till arbetstidsförlängningen. Arbetstagarsidans rimliga målsättning om löneförhöjningar som åtminstone tryggar köpkraften har mötts av flera förslag på försämringar i arbetsvillkoren. Då vi vill förbättra ersättningen till pappor som tar ut föräldraledighet vill motparten försämra ersättningen. Förslag om en halverad semesterersättning har även förts fram.

Även om parterna tycks stå långt ifrån varandra fortsätter förhandlingarna med målsättningen att kunna undvika de varslade strejkerna. Ifall inget resultat nås och strejkerna genomförs är det ändå viktigt att alla som omfattas av dem deltar. Det är även i arbetsgivarens intresse eftersom de sprickor som strejkbrytande ger upphov till kan ge långtgående negativa effekter.

Reaktionerna på strejkvarslen har från de flesta arbetsgivare varit saklig. De förstår att det är olagligt att förhindra strejk genom påtryckningar. Arbetsgivare som förstår sig på lagstiftningen tar därför inte på något sätt ställning till deltagande i strejken och kräver inte heller att man anmäler deltagande i strejken i förväg.

Exempel på olagliga påtryckningar och hur man skall reagera på dem

Påstående: Strejken måste på förhand läggas in i timplaneringen som strejk eller oavlönad ledighet. Alla som deltar måste anmäla det till arbetsgivaren på förhand, annars kan frånvaron räknas som olaglig.

Det här är en påtryckning som arbetsgivaren kan ställas till svars för. Skriv upp en sådan eventuell påtryckning för framtida åtgärder. Oberoende av ett dylikt påstående behöver man inte anmäla om deltagande i strejk i förväg. Arbetstagarnas rätt till stridsåtgärder är en grundrättighet i den västerländska demokratin.

Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp eller diskriminera en arbetstagare som deltar i en laglig strejk. Vid oklarheter kan ni visa denna text till arbetsledningen och be dem kontakta oss.

Förbunden har gjort lagstadgade varsel om strejken och med dessa som grund skall arbetsgivaren utgå från att alla arbetstagare strejkar. För innehållning av lön kan arbetsgivaren göra uppföljning i efterhand. På förhand får den inte göras.

Påstående: Strejkdagarna måste inarbetas.

Det här är ett olagligt krav. Skriv upp och meddela förbundet

Påstående: Strejkbeslutet är ett individuellt beslut

Felaktigt påstående. Det här påståendet kan tolkas som en påtryckning för att inte delta i strejken. Strejkbeslutet har gjorts av förbunden och följer lagstiftningen. Alla som omfattas av strejken skall delta, det är inte ett individuellt beslut

Påstående: Övertidsförbudet omfattar inte flextid. Man kan jobba tre timmar extra per dag som flextid.

Felaktigt påstående. Övertidsförbud betyder att man jobbar normal arbetstid utan att öka flextiden. Arbetsgivaren kan inte heller annars kräva det.

Påstående: Strejken omfattar inte oorganiserade arbetstagare

Felaktigt påstående. Ett prejudikat gällande detta finns (HFD 1992:26). Det är lagenligt att utlysa en strejk för hela branschen, vilket förbunden har gjort. Strejken omfattar då även arbetstagare som inte är anslutna i ett förbund. De har samma strejkrätt och skyldighet som organiserade arbetstagare.

Skillnaden är att organiserade arbetstagare har rätt att söka strejkunderstöd från sitt förbund medan oorganiserade strejkar på egen bekostnad.

Påstående: ”Man måste nu arbeta in ett stort saldo om man tänker hålla julledigt”, ”Ledigheten dras in för de som deltar i strejken”

Det här är allvarliga påtryckningar. Spara dylika påståenden för juridiska åtgärder.

Påstående: ”Ni kan göra längre dagar och lägga in timmarna på andra dagar”

Det här är förutom ett olagligt försök att hindra en strejk även en uppmaning till bedrägeri. Spara påståendet för framtida åtgärder.

 

Ytterligare information

YTN ger ytterligare strejkinformation. Rådgivning fås per e-post: lakko@ytn.fi eller telefon 040 352 3671 (kl. 8-18)

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen